Borstversteviging.nl borstversteviging, vergroting, verkleining en reconstructie, buikwandcorrectie en ooglidcorrectie
Home | Borstversteviging | Borstvergroting | Borstverkleining | Borstreconstructie | Buikwandcorrectie | Ooglidcorrectie | Links

Disclaimer


Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Borstversteviging.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Alle uitingen die gebruikers via de website van Borstversteviging.nl kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Borstversteviging.nl worden geŽxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Borstversteviging.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Borstversteviging.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Borstversteviging.nl worden aangeboden.

Borstversteviging.nl behoudt zich het recht voor gebruikers van de interactieve onderdelen op de website (forum) te weren wanneer bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen.

Home | Borstversteviging | Borstvergroting | Borstverkleining | Borstreconstructie | Buikwandcorrectie | Ooglidcorrectie | Links

Copyright © 2004-2008 Borstversteviging.nl - e-mail borstversteviging [ at ] websnap.nl - Disclaimer